BIBLIOGRAFIA DE LA MARINA ALTA

Característiques de la bases de dades

 Per a confeccionar la Bibliografia de la Marina Alta s'ha partit d'una base de dades que a poc a poc anirem omplint amb els continguts que anem aconseguint. Els camps que hem dissenyat per a la base de dades són els següents:

- AUTOR: Apareixen el/els cognom o cognoms del autor/dels autors o de la autora/de les autores, seguit del nom o abreviatura del nom; el cognom que servirà per a l'ordenació serà el del primer autor, quan n'hi haja varis. L'ordre dels autors o autores apareix segons està publicat en l'obra original o en el repertori bibliogràfic en què ens hem basat.

- TÍTOL: Apareix el títol de l'obra original, quan és una monografia. Quan es tracta d'un article o part d'una revista o llibre col·lectiu, el títol apareix entre cometes. En alguns casos apareix,  a més del títol, algunes notes d'interès per a la publicació. El total d'espais previstos és de 150, per la qual cosa és possible que algun títol molt llarg puga aparèixer tallat, sols al final. Hem prescindit conscientment de la cursiva per al títol de les monografies, per qüestions d'operativitat.

- INCLÒS EN: En aquest camp apareix el títol del llibre de conjunt o revista on apareixen els títols dels articles, segons s'ha esmentat en el camp anterior.

- CLASSIFICACIÓ: Apareix una xifra i una denominació temàtica, que, en general, està basada en la CDU. Sols en alguns casos les hem adaptat  per a millor funcionalitat.

- ANY D'EDICIÓ:

-LLOC D'EDICIÓ

- EDITOR : Entitats o editorials que han editat la publicació. L'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta apareix com a IECMA.

- NOTES: Quan hi ha alguna observació interessant sobre la fitxa, apareixerà en aquest camp.

 

OBSERVACIONS 
- L'abreviatura AA DD correspon a "autors diversos".
- No hi ha preferència en incloure prioritàriament una o altra fitxa; la bases de dades es va confeccionant segons anem aconseguint les dades dels llibres o revistes publicats.
- Agrairíem ens feren arribar suggerències de qualsevol tipus per a millorar la base de dades: rectificacions d'errors, canvi de classifficació temàtica, dades noves d'interés, etc.
- L'ampliació de la bases de dades va realitzant-se d'acord amb les possibilitats de temps de què disposem.