NORMES DE PRESENTACIÓ D'ORIGINALS PER A LA REVISTA AGUAITS

Els articles han d’acomplir les pautes disposades a continuació i, en cas contrari, es retornaran a l'autor perquè els esmene.

 

1.      QÜESTIONS GENERALS.

            Els treballs han ser originals i inèdits i han d’estar redactats en llengua catalana.

2.      REQUISITS TIPOGRÀFICS

            Els articles han de tindre extensió màxima de 30 pàgines, grandària DIN A4, tot inclòs: text, notes a peu de pàgina, fotografies, gràfiques, resum, paraules clau, títol, autoria, bibliografia... En el cas del material gràfic que il·lustra el text, etc. cal presentar-lo a banda, d’acord amb el previst en el punt 5 següent.

Els màrgens dels fulls han de ser: superior i inferior, 2,5 cm; esquerra i dreta, 3 cm. Sense espai per a enquadernar, ni sagnats, ni tabuladors. La lletra ha de ser, en tot cas, Times New Roman (TNR), l'interlineat d'1,5 i amb alineació justificada.

La cursiva ha d’utilitzar-se per a títols de publicacions, per a indicar mots amb un sentit especial, diferenciar paraules i expressions en una llengua diferent de la de l'article, etc. Ara bé, en cap cas s’hi ha de fer servir per a les citacions (vegeu punt 8).

Quant a l’ús del guió, ha de ser curt en els casos exigibles ortogràficament i llarg per a la funció de parèntesi dins la frase. En aquest cas, si l'incís acaba en punt, cal suprimir el darrer guió.

         Preferentment, s'han d’usar les cometes angulars: « ». Quan calguen distincions internes en una citació, s'hi han d’emprar les cometes d'acord amb la gradació: « “ ‘ ’ ”  » Tant en el cas d'unes cometes com en el de les altres, no s'ha de deixar cap espai en blanc a continuació o abans de la cometa («exemple», "exemple", 'exemple'). 

 

            Les taules i figures han d’anar numerades consecutivament i escrites amb lletra TNR 10. La llegenda ha d’anar a la part inferior, separada per un espai, en el cas de les figures, i a la superior, en el de les taules.

 

3.      EL TÍTOL I EL NOM DE L'AUTOR

El text ha d’anar encapçalat amb el títol, en lletra TNR, majúscula, negreta i grandària 14. En la línia següent ha d’anar, també en TNR, minúscula, negreta i grandària de lletra 12, el nom i cognoms de l'autor i s’hi pot afegir, en redona, la institució acadèmica a què pertany l'autor i l'adreça electrònica.

Els autors han d’incloure-hi un resum en català, anglés i castellà amb un màxim, cadascun, de 8 ratlles, i paraules clau, amb un màxim de 2 ratlles. Els agraïments han d’anar al final del text principal, abans de les referències bibliogràfiques.

 

4.      DIVISIÓ DEL TEXT

Segons les necessitats expositives, l'article es pot dividir en apartats. Els títols dels epígrafs o subepígrafs s’han d’escriure en minúscula, negreta i grandària 12, amb dos línies de separació respecte del paràgraf precedent i amb una línia entre el títol i el contingut del paràgraf. Si els apartats es numeren ha de ser amb xifres aràbigues.

 

5.      FORMAT INFORMÀTIC DE PRESENTACIÓ DE L’ARTICLE

Amb vista a la valoració del Consell de Redacció, l’esborrany de l’article (només text) s’ha d’enviar per correu electrònic (iecma@iecma.net) amb format de text compatible amb el Word de Microsoft Office o el Writer d’Open Ofice, acompanyat de la fitxa de l'autor a què més avant es fa referència; sense aquest fitxa el Consell no valorarà l'article.

 

5.1  PRESENTACIÓ DEL MATERIAL GRÀFIC

L'article definitiu ha de contenir imatges (fotografies, gràfiques, etc.) que no s’han d’enviar inserides en el text sinó a banda i citades en el lloc corresponent del text mitjançant les indicacions, entre parèntesis, (taula núm.   ) o (figura núm.   ).

 

5.2  ENVIAMENT DE L’ARTICLE DEFINITIU

La manera de presentar els articles és mitjançant CD o DVD en què s’ha d’enregistrar, en arxius separats, els següents: el document de text amb l’article; les imatges en format tiff, gif o jpg i amb una resolució bona (mínim 350 píxels); un document de text anomenat peus d'imatge en què l'autor ha d’indicar el text que acompanya cada imatge. Com a mínim, a més de l'explicació corresponent, ha de figurar-hi la referència bibliogràfica o de procedència de la documentació gràfica, dibuixada, fotogràfica, etc. Finalment, hi ha d’haver un document anomenat fitxa de l'autor en què s’ha de detallar el títol de l'article, el nom i cognoms, currículum abreujat, l’adreça postal i electrònica i telèfon/s per a poder contactar amb l'autor.

El CD o DVD, amb una impressió de l'article en paper, s'ha d’enviar per correu postal o missatgeria, a l'adreça de l'IECMA: Apartat de correus 106, 03750 PEDREGUER.

D’una altra banda, per a acordar una forma alternativa de lliurament, cal enviar proposta a l’a/e iecma@iecma.net.

 

6.      REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES EN EL TEXT

Les referències que s'incloguen en el cos de l'article han de seguir el sistema: cognom/s de l’autor (en versaleta), any, pàgina. Quan la referència abaste tota l’obra s'hi ha d’ometre explicitar les pàgines a què es remet. Exemples:

- ...com ja s'ha observat (sanchis guarner, 1980: 144)

- ...com observa sanchis guarner (1980: 144).

- Aquesta era la idea recurrent del llibre (sanchis guarner, 1980).

 

7.      BIBLIOGRAFIA

Les referències que apareguen en el text s’han de repetir al final en un apèndix de bibliografia, ordenades alfabèticament pel primer cognom de l'autor i s'hi han d’ajustar a les convencions següents:

- Articles (autor, any, títol entre cometes i nom de la revista en cursiva, numeració completa, pàgines). Exemple:

picallo, C. (1990) «Elements anafòrics i localitat», Caplletra 8, pp. 41-53.

En el cas dels articles de diari no cal indicar-ne el número; és prou amb la data completa.

- Llibres (autor, any, títol en cursiva, lloc d'edició i casa editorial). Exemple:

sanchis guarner, M. (1980) Aproximació a la història de la llengua catalana, Barcelona, Salvat.

- Capítol o parts de llibres col·lectius o miscel·lanis (autor, any, títol, dins, primer autor, nom de l'editor o editors de l'aplec, ed. o eds., títol del recull, pàgines). Exemple:

anderle, A. (1991) «La crisi dels col·lectivismes» dins san martín, A. ed., Públic / Privat: un debat obert, València, Universitat de València / Ajuntament de Gandia, pp. 23-31.

- El/s cognom/s del primer autor han de figurar en versaleta, primer el cognom o cognoms; després, separat per una coma, la inicial del nom seguida de punt. S'hi ha d’utilitzar la mateixa tipografia per a noms d'autors o curadors d'un volum que apareguen citats en l'interior de la referència.

- En cas de més d’un autor, el primer s’hi ha d’escriure d’acord amb el disposat en l’apartat anterior però, a partir del segon, l’ordre ha de ser l’invers nom i cognom/s, també en versaleta. El primer autor es separarà del segon per punt i coma ; i així successivament fins al darrer que s’hi ha de separar del penúltim amb i llatina.

font i mezquita, F. i P. hidalgo i chulio (1991). El tapial, una tècnica constructiva mil·lenària. Castelló. Fermín Font i Pere Hidalgo, edits.

- El nombre de volums de les obres citades s'ha d’indicar darrere de l’editorial, en aràbics i seguit de l'abreviatura vol., sense marcar el plural.

- El volum recomanat s'hi ha d’assenyalar amb el nombre romà corresponent darrere del títol.

- Quant a l'entitat editora, s'hi ha d’ometre la paraula Editorial o semblants, llevat d'algun cas en què, per claredat, és aconsellable mantenir-la (p. ex. Edicions 62).

- Les coedicions s'hi han d’indicar amb una barra separadora (València, IIFV / PAM).

- Si la data real d'edició d'una obra no es correspon amb la que figura a la portada, s'ha d’incloure entre claudàtors dintre el parèntesi: (1998 [1999]).

- Quan s'utilitze una edició que no siga la primera i la data d'aquesta siga rellevant, s'ha d’indicar entre claudàtors darrere de la data de l'edició emprada: (1998 [1a ed. 1954]).

- Les obres d'un mateix autor i any s'han d’ordenar amb una lletra a la data: (1998a), (1998b), etc.

- En cas que es cite més d’una obra d’un mateix autor, a partir de la segona referència s’ha de substituir el cognom en versaleta per cinc guions.

sanchis guarner, M. (1980) Aproximació a la història de la llengua catalana, Barcelona, Salvat.

----- (1994) La llengua dels valencians. Sèrie La Unitat, 7, Tres i Quatre.

- Les pàgines s'han d’indicar amb les abreviatures p. o pp. segons el nombre (i no pàg. o pàgs.)

 

8.      CITACIONS

Les citacions breus (una o dues línies) han d’aparéixer en el text, entre cometes angulars « ». Si són més extenses, han d’anar en paràgraf a banda, sense cometes i en TNR 10, en format sagnat d'1 cm respecte de la caixa del text de l’article. Les elisions s'han d’assenyalar amb tres punts entre claudàtors: [...].

 

9.      NOTES A PEU DE PÀGINA

Les notes a peu de pàgina s’han de reservar per a explicacions o aclariments complementaris de l'autor i per a cites de documents d'arxius. No han de tenir un interlineat especial i s’han d’escriure en TNR 8. Les crides a nota s'han d’indicar en el cos de l'original en aràbics volats, font superíndex, darrere de la paraula indicada. Si aquesta porta després un signe ortogràfic, cal posar-lo darrere del signe.

Per a cites de documents d'arxiu cal procedir de la manera següent: arxiu on és dipositat: nom de la secció, número de caixa i/o de lligall, folis o pàgines (data). Exemple: ARV: Governació, Litium, 2221, llig. 6, ff. 15-16 (27-IV-1319). A continuació de la bibliografia, cal afegir una relació alfabètica dels documents d’arxiu citats i les sigles emprades.

 

10. RESSENYES BIBLIOGRÀFIQUES

Hauran de tenir una extensió màxima d’una pàgina DIN A-4, amb els requisits tipogràfics indicats anteriorment. La fitxa bibliogràfica seguirà aquest esquema: Títol del  llibre en cursiva, nom de l’autor de l’obra ressenyada, editorial, col·lecció, lloc, any de la publicació i nombre de pàgines. Al final del text, anirà el nom i cognoms de l’autor de la ressenya en lletra normal i justificat a la dreta.

 

11. DRETS LEGALS

Els articles i les ressenyes publicats a la revista AGUAITS tenen una llicència de Creative Commons. En enviar el treball a la redacció de la revista AGUAITS, l'autor cedeix a l'editor els drets de reproducció, publicació i comunicació. Aquesta reproducció, publicació i comunicació s'efectuarà des del lloc propi de la revista i des del dipòsit cooperatiu de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), amb els titulars del qual l'editor ha arribat a acords amb la finalitat de potenciar la difusió de les publicacions.